REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„DISCO POLO EKSTRAKLASA”

25.06.2016 r., Stadion Miejski w Białymstoku

 


REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem imprezy masowej „DISCO POLO EKSTRAKLASA” (dalej nazywanej: „Impreza”), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, o numerze NIP: 522-01-03-609, reprezentowaną przez: Jacka Romanowskiego – Prezesa Oddziału w Białymstoku na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 maja 2015 r. (dalej: „Organizator”).
 2. Impreza odbywa się w dniu 25 czerwca 2016 roku, na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonecznej 1, 15-323 Białystok (dalej: „Teren Imprezy”). Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy ogłaszane są odrębnie.
 3. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”.

§ 2

 1. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu.
 2. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie.
 3. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego biletu (dalej: „Bilet”), na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej.
 4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Uczestnik Imprezy ma prawo do:
  1. wstępu i uczestniczenia w Imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy;
  2. informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
  3. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom Imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  4. uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w Imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA I WPROWADZANIA NA TEREN IMPREZY

§ 3

 1. Zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy, a także posiadanie przez Uczestników podczas Imprezy:
  1. broni palnej, gazowej i innej także, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania, z wyłączeniem odpowiednich służb;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  4. różnego rodzaju pałek, kijów, prętów oraz innych przedmiotów, które mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem lub stanowić niebezpieczeństwo dla innych Uczestników Imprezy;
  5. napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków odurzających lub o podobnym działaniu z wyłączeniem napojów alkoholowych nabytych na Terenie Imprezy, o których mowa § 13 Regulaminu poniżej.
  6. Przedmioty wymienione w § 3. pkt. 1 1)-5) ulegają konfiskacie oraz przekazaniu odpowiednim służbom.
 1. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:
  1. kamer lub sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;
  2. instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;
  3. flagi, transparentu lub tablicy niebędących w bezpośredni sposób związanych z Imprezą lub przekraczających swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom. Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty, tablice należy zwinąć lub usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;
  4. siedziska składanego lub turystycznego;
  5. żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;
  6. psów lub innych zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych;
  7. paczek i pakunków na obszary, które są niedopuszczone dla widzów np. zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe.

§ 4

 1. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren Imprezy osobie lub odpowiednio usunąć osobę z Terenu Imprezy, w przypadkach próby wniesienia, wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas Imprezy przedmiotów i zwierząt wymienionych w § 3.
 2. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy bez dozoru właściciela.

BEZPIECZEŃSTWO

§ 5

Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych  w § 6 Regulaminu.

§ 6

 1. Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
  1. Kierownicy do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Organizatora, reprezentujące go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
  2. Służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikom do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora;
  3. Służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora.  Członkowie służby porządkowej są obowiązani posiadać oznakowanie i ukończone szkolenie, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087)
 2. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień Uczestników do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
  2. legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne lub których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione, w szczególności przedmioty, o których mowa w § 3  Regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy;
  5. stosowania środków przymusu bezpośredniego  na zasadach określonych w art. 20 ust. 2 i 3 Ustawy.
 3. Czynności, o których mowa w § 6. pkt. 2 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

§ 7

   1. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane:
    1. odmówić wstępu na Imprezę:
     a) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w § 6. pkt. 2 1)–3) Regulaminu,
     b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
     c) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w § 3 Regulaminu,
     d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
     e) osobie nieposiadającej Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie;
    2. usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub odrębnym regulaminem Terenu Imprezy – regulaminem Stadionu Miejskiego w Białymstoku;
    3. usunąć z Terenu Imprezy osoby, o których mowa w pkt 1) lit. a)–e) powyżej.
   2. Odmowa wstępu z w/w powodów nie uprawnia do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
   3. Organizator może także odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia lub istotnie utrudnia rozpoznanie osoby.

Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy, ten, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, ten, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 8

 1. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.
 2. Uczestnik Imprezy, w razie zauważenia pożaru lub każdego innego zagrożenia dla osób i mienia na Terenie Imprezy obowiązany jest:
  1. natychmiast powiadomić odpowiednio: Służby porządkowe lub Służby Informacyjne;
  2. bezwzględnie stosować się do poleceń organów i służb wymienionych w pkt. 2 1) powyżej;
  3. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonych drogami ewakuacyjnymi;
  4. unikać wywoływania paniki.

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY

§ 9

 1. Na Teren Imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej, Uczestnik obowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający taki Bilet i okazać przy wejściu wydruk.
 2. Przy wejściu na Teren Imprezy, każdemu Uczestnikowi, na podstawie ważnego i nieuszkodzonego Biletu, zostanie wydany identyfikator w postaci pieczątki na ręce. Zakres dostępu do określonych stref, sektorów Terenu Imprezy jest ograniczony i zależy od kategorii posiadanego Biletu.
 3. Zgodnie z Ustawą przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.

§ 10

 1. Bilety uprawniają do dostępu do określonych stref imprezy. Podział Biletów jest następujący:
  1. Trybuna  lub Płyta w cenie 40 zł;
  2. VIP w cenie 150 zł;
  3. Dzieci 6-12 lat w cenie 10 zł,
  4. opłata za parking w cenie 10 zł.
 2. Bilety sprzedawane są na stronie internetowej: www.ticketpro.pl, jako bilety elektroniczne oraz
  w autoryzowanych punktach sprzedaży, w woj. podlaskim:

  1. Biuro Obsługi Klienta,
   Św. Mikołaja 1, Białystok
  2. Ela Travel
   Rynek Zygmunta Augusta 15/2, Augustów,
  3. EMPiK Galeria Alfa
   Świętojańska 15, Białystok, 15-277
  4. EMPiK Galeria Biała
   Czesława Miłosza 2, Białystok, 15-265
  5. EMPiK C.H. Auchan Hetmańska
   Hetmańska 16, Białystok, 15-727
  6. EMPiK Galeria Jurowiecka
   Jurowiecka 1, Białystok, 15-690
  7. EMPiK Outlet Center
   Narodowych Sił Zbrojnych 15b, Białystok, 15-690
  8. EMPiK Rynek
   Sienkiewicza 3, Białystok, 15-432
  9. Media Markt Galeria Biała
   Czesława Miłosza 2, Białystok, 15-265
  10. EMPiK C.H. Plaza
   Gen. Józefa Dwernickiego 15, Suwałki, 16-400
  11. EMPiK
   Al. Piłsudskiego 14, Łomża, 18-400
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094): „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Poza tym, zgodnie z §2 tego artykułu: „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 2. Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

  § 11

 1. Dziecko w wieku od 0 do ukończenia 6 roku życia jest zwolnione z obowiązku posiadania własnego Biletu, ale przez cały czas Imprezy musi pozostawać pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet.  Na jednego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko w wieku od 0 do ukończenia 6 roku życia.
 2. Uczestnik Imprezy w wieku powyżej 6 roku życia do ukończenia 13 roku życia bierze udział  w imprezie na podstawie własnego Biletu (bilety dostępne wyłącznie na Trybunę i Płytę) jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej przez cały okres trwania Imprezy. Osoba dorosła o której mowa w zdaniu poprzednim musi posiadać Bilet wstępu do tej samej strefy, co małoletni.
 3. Bilety do strefy VIP mogą nabywać wyłącznie osoby pełnoletnie. W strefie VIP mogą przebywać również tylko osoby pełnoletnie.
 4. Na trybunach dostępne są Bilety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa powyżej, jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na Teren Imprezy i towarzyszenia osobie niepełnosprawnej. Każdej osobie niepełnosprawnej na podstawie takiego Biletu może towarzyszyć tylko jeden opiekun. Bilety dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich nie będą dostępne w regularnej sprzedaży. Aby nabyć bilet w tej strefie, należy wysłać maila na adres: ogloszenia.bialystok@polskapress.pl

SPRZEDAŻ ALKOHOLU I DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

§ 12

 1. W trakcie trwania Imprezy dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu wyłącznie przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18(1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 2. Działalność gastronomiczna może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

 

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

§ 13

 1. Gadżety związane z Imprezą są sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności  na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 3. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem stref specjalnie do tego wyznaczonych.
 4. Zabronione jest zaśmiecanie Terenu Imprezy.

 

REKLAMACJE

§ 14

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Polska Press Sp. z o. o., Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419.  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.
 3. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub zgłoszone po terminie o którym mowa w pkt. 1.

 

INNE POSTANOWIENIA

§ 15

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Koncertu, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik Koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym Koncert, na wszystkich polach eksploatacji.

§ 16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo koncertu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku odwołania imprezy, Uczestnicy którzy dokonali zakupu biletów, mogą zgłaszać się do punktów w których zakupili bilety wg § 10 celem zwrotu ceny biletu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów (np. odwołanie występu przez artystę, siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ticketpro.pl, w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny Regulamin Stadionu Miejskiego w Białymstoku – Terenu Imprezy dostępny na stronie internetowej: www.stadion.bialystok.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

 

Białystok, dn. 10.05.2016 r.
Aktualizacja regulaminu: 13.06.2016 r.

 

ORGANIZATORZY
PARTNERZY
Patronat medialny
SPONSORZY

KONTAKT


email: kontakt@discopoloekstraklasa.pl tel.: 85 748 96 55